CCI është një kompani shqiptare e çertifikimit të cilësisë së produkteve dhe sistemeve te ndryshme ISO e akredituar nga Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit , e cila është regjistruar në QKR në NIPT L61918028H.
Zyra qëndrore e kompanisë ndodhet në Pallatin e Kulturës, Kati i Parë, Tiranë.

 

CAREER CERT INSTITUTE SHPK (CCI) eshte nje shoqeri e pavarur qe zhvillon aktivitetin e organizmit internacional te certifikimit.
CCI eshte e akredituar si organizem certifikues sistemi menaxhimi ne perputhje me S SH ISO/IEC 17021-1:2015 “Vleresimi i konformitetit – Kerkesa per organizmat qe kryejne vleresimin dhe certifikimin e sistemeve te menaxhimit” per:
• Certifikim i sistemeve te manaxhimit te cilesise sipas standarteve nderkombetare dhe evropiane si ISO 9001:2015, ISO 20000-1:2011, ISO 27001:2013, ISO 37001:2016 ISO 39001: 2012, ISO 14001 : 2015 , ISO 450001 : 2018 , ISO 22000:2018, ISO 50001 : 2018
Gjithashtu CCI eshte e akredituar si organizem qe operon ne fushen e certifikimit te personelit ne perputhje me standartin CE EN ISO/iEC 17024 per:
• Auditor/lead auditor, ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 50001 dhe ISO 45001 : 2018 ;
• Certifikimin e produkteve sipas markave CE;
• Certifikim per produktet ushqimore D.O.P. (emrtimi i origjines se mbrojtur)
dhe I.G.P (treguesi gjeografik i mbrojtur] dhe certifikimi biologjik ;
• Certifikimi i produkteve;
• Certifikimi i origjines;

Ne ofrojme:

  • Bashkepunim me drejtuesit e Kompanise dhe me pergjegjesit e saj per planifikimin e rrugetimit te cilesise.
  • Realizimin e aktiviteteve trajnuese per personelin e brendshem te kompanive per tema qe mund te jene ne interes me te madh :cilesi- ambjent- siguri- gjurmim- HACCP- Global Gap etj.
  • Realizimin e kurseve per Auditor te paleve te treta te Sistemeve te Menaxhimit, ne seline e Kompanive ne kushte te favorshme per pjesmarrsit qe ka caktuar vete Kompania.