• Certifikim i sistemeve te manaxhimit te cilesise, mjedisit, sigurise etj., sipas standarteve nderkombetare dhe evropiane
  Certifikimin e produkteve sipas markave CE.
 • Certifikim perproduktet ushqimore D.O.P. (emrtimi i origjines se mbrojtur) dhe I.G.P (treguesi gjeografik i mbrojtur] dhe certifikimi biologjik.
 • Certifikimi i personave ne baze te normes UNI CE EN ISO/iEC 17024
 • Certifikimi i origjines.
 • Realizimi dhe manxhimi i aktiviteteve te panaireve dhe muzeve Realizimi i aktiviteteve, promovime aktivitetesh turistike, guida turistike, aktivitete promocionale ne pergjithesi menaxhimi aktiviteteve logjistike dhe katering.
 • Monitorimi i faktoreve klimatik dhe mikroklimatik.
 • Realizimi dhe manaxhimi i laboratoreve te analizave te cdo tipi Mercologjik.
 • Krijimi i mardhenieve me ente publike per promovimin e aktiviteteve te binjakezimit ndermjet: vendeve, rajoneve, provincave dhe bashkive
 • Projektimi, zhvillimi dhe realizimi i politikave per manaxhimin e mjedisit.
 • Manaxhimi i mbetjeve te ngurta,urbane dhe industriale.
 • Aktivitete mbeshtetese dhe ndihmese platformash per transportin, levizjen dhe magazinimin dhe aktivitete te tjera qe lidhen me te.
 • Aktivitete kerkimi dhe zhvillimi dhe aktivitete qe lidhen me manaxhimin informatik te administratave publike, subjekteve private dhe te ndryshme
 • Formimi teknik, socialo-pedagogjik, profesional dhe sportiv per subjekte private dhe te ndryshme.
 • Projektimi dhe realizimi i rrjeteve multimediale, network, radio / telekomunikacioneve. Manxhimi i database-ve peradministratat publike, aktivitete prodhuese
 • Manaxhimi i call center dhe telemarketing.
 • Zhvillimi i aktiviteteve te tjera ne pergjithesi ne perputhje me legjislacionin shqiptare.
 • Ofrimi i kurseve per figura profesionale dhe kualifikimet e tyre
 • Certifikimi i personave per njohjen e kualifikimit /profesional Menaxhimi i “Urdhrave profesionale”.
 • Certifikimi i personelit te policise private.
 • Certifikimi qendrave te ruajtjes sipas normes EN 50518-1/2/3.
 • Kontroll dhe inspektim te qendrave te kolaudimit te tahografeve;.
 • Kontrolli dhe inspektimi i qendrave te kolaudimit te automjeteve;
 • Kontroll te impianteve frigoriferike ne mjetet e levizshme dhe te palevizshme;
 • Vleresimi dhe certifikimi i projekteve;
 • Verifikim i tokzimit dhe impjanteve elektrike;
 • Trajnim dhe azhornim professional te operatoreve social shendetesor.
 • Leshim i certificates profesionale;
 • Ofrim i kurseve per infermier;
 • Certifim professional per infermier;
 • Trajnim professional online;
 • Akteivitete rekuperimi dhe mbeshteje shkollore;
 • Ofrim i sherbimeve te punesimit per te rinjte me problem handicap dhe kategori te tjera te me aftesi te kufizuara fizike.
 • Kurs trajnimi per mesimedhenjen e gjuheve te huaja;
 • Realizimi i laboratoreve profesional.