Certifikata e Akreditimit

KERKESE PER CERTIFIKIM Sektori Sistemit te Menaxhimit

DEKLARATA E PAANSHMERISE

KERKESE PER CERTIFIKIM Profesioni

KUOTIMI PËR ÇERTIFIKIMIN E PERSONELIT

PROCEDURA PG.-07.1.1

KERKESAT MINIMALE PER SC001 AUDITOR ENERGJIA

SKEMA E KERKESAVE PER CERTIFIKIM Auditor ne Sistemet e Menaxhimit te Cilesise dhe Mjedisit

SKEMA E KERKESAVE PER CERTIFIKIM Auditor ne Sistemet e Menaxhimit per Sigurine edhe Standartin e Punonjesve

SKEMA E KERKESAVE PER CERTIFIKIM “SPECIALIST I BOJATISJES”

SKEMA E KERKESAVE PER CERTIFIKIMIN INSTALUES SISTEMESH IZOLUESH TERMIKE ME KAPOTE

FORMULARI I ANKIMIT / APELIMIT

Coyright © CCI 2018 — All rights reserved.
sqAlbanian