Rreth

CAREER CERT INSTITUTE

 • CCI është një kompani shqiptare e certifikimit të produkteve dhe sistemeve të ndryshme ISO e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, e regjistruar në QKR në NIPT L61918028H. Selia e kompanisë ndodhet në Pallatin e Kulturës, Kati i Parë, Tiranë. CAREER CERT INSTITUTE SHPK (CCI) është një kompani e pavarur që ushtron veprimtarinë e organizmit ndërkombëtar të certifikimit.

100
Satisfied Customers
6
years of experience
10
States

CCI

eshte e akredituar si organizem certifikues per sistemin e menaxhimit ne perputhje me S SH ISO/IEC 17021-1:2015 “Vleresimi i konformitetit – Kerkesa per organizmat qe kryejne vleresimin dhe certifikimin e sistemeve te menaxhimit” per:

 • Certifikimin e sistemeve te manaxhimit te cilesise sipas standarteve nderkombetare dhe evropiane si ISO 9001:2015, ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2013, ISO 37001:2016, ISO 39001: 2012, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018, ISO 22000:2018, ISO 50001 : 2018
 • Certifikimin e produkteve sipas markave CE;
 • Certifikim per produktet ushqimore D.O.P. (emrtimi i origjines se mbrojtur)

dhe I.G.P (treguesi gjeografik i mbrojtur] dhe certifikimi biologjik ;

 • Certifikimi i produkteve;
 • Certifikimi i origjines;

CCI eshte gjithashtu e akredituar si organizem qe operon ne fushen e certifikimit te personit ne perputhje me standartin CE EN ISO/IEC 17024 per:

 • Auditues/auditor kryesor, ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 50001 dhe ISO 45001;
 • Profesione te ndryshme

Ne ofrojme:

 • Bashkepunim me drejtuesit e Kompanise dhe me pergjegjesit e saj per planifikimin e rrugetimit te cilesise.
 • Realizimin e aktiviteteve trajnuese per personelin e brendshem te kompanive per tema qe mund te jene ne interes me te madh :cilesi- ambjent- siguri- gjurmim- HACCP- Global Gap etj.
 • Realizimin e kurseve per Auditor te paleve te treta te Sistemeve te Menaxhimit, ne seline e Kompanive ne kushte te favorshme per pjesmarrsit qe ka caktuar vete Kompania.
Coyright © CCI 2018 — All rights reserved.
sqAlbanian